Çalışma bana ait değildir. Çalışmanın Abdullah Efendi’nin zihni durumunu güzel yansıtabileceğini düşünüyorum.

Roma’nın yazı biçemleri, biçemlerinin gelişim süreci ve arka planı anlatılmıştır. -Hüseyin T. Uzel

Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum filminden, anlatıcının “Bonedog” şiirini okuduğu bir sahne/ Netflix.

Werther ve Lotte Tasviri

Platon’un heykeli

Fotoğraf: JUSTIN HOFMAN/ National Geographic
Fotoğraf: JUSTIN HOFMAN/ National Geographic

Hümeyra Üzel

Düşünmek, sorgulamak ve fikir alışverişinde bulunarak öğrenmek adına yazmaya başladım. #KitapRaporları @Gaia Dergi | @Tedev Genç Sanat Dergisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store